Διαμεσολάβηση: Διευθετείστε τις διαφορές σας εξώδικα, γρήγορα και οικονομικά.

Διαμεσολάβηση: Διευθετείστε τις διαφορές σας εξώδικα, γρήγορα και οικονομικά.

Ως διαμεσολάβηση ορίζεται η εθελοντική διαδικασία με την οποία ένα φυσικό, πιστοποιημένο πρόσωπο, ο «διαμεσολαβητής» βοηθά δύο ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, να επιλύσουν τις διαφορές τους και να καταλήξουν σε μία συμβιβαστική λύση εξώδικα. Θεσμοθετημένη ήδη...